Almindelige forretningsbetingelser

 1. Gyldighedsområde
 2. De almindelige forretningsbetingelser gælder for alle ydelser udført af foreningen Better Life Mission med hovedsæde i 4952 Eriswil, Kasper 6, Schweiz (herefter ”forening”) og kommer til anvendelse ved oprettelsen af en aftale med en protektor, promotor, bidragyder, fadder, legatar, arvesag el. lign. (herefter ”bidragyder”).

 3. Hjælpearbejde ved hjælp af bidragydere
 4. Ifølge foreningens vedtægter har foreningen til formål at hjælpe trængende mennesker. Foreningen modtager dertil øremærkede gaver og overfører dem til den pågældende institution eller person. Gaver kan anvendes til følgende formål:

  • Fadderskaber i sammenhæng med den direkte pleje og uddannelse af børn
  • Humanitære projekter
  • Missionsaktiviteter (f.eks. udbredelse af kristen litteratur, gennemførelse af foredrag osv.)

  For at kunne opfylde dette formål er foreningen afhængig af støtte fra bidragydere. Følgende beløb er gældende:

  • Fadderskab af et barn på børnehjem: CHF 50.00 / EUR 45.00 / DKK 335 / USD 50.00 per måned
  • Fadderskab af en bibelarbejder: USD 150 per måned

  Et fadderskab bliver gyldigt ved godkendelse af de almindelige forretningsbetingelser. Godkendelsen af forretningsbetingelserne kan ske på følgende måder:

  • På foreningens hjemmeside ved ”tilmelding til fadderskab”
  • Tilbagesendelse af de underskrevne forretningsbetingelser per post

  Et fadderskab dækker følgende ydelse:

  • Underhold og undervisning for et fadderbarn
  • Underhold for en bibelarbejder

  Øvrige bidrag:

  • Bidrag øremærket til et bestemt formål bliver brugt til det angivne formål. Bidrag kan kun øremærkes til projekter, som er offentliggjorte på foreningens hjemmeside eller i foreningens nyhedsbrev, og som opfylder retningslinjerne i foreningen Better Life Missions vedtægter. Better Life Mission er en velgørende, skattefritaget organisation. Dersom et bidrag bliver indbetalt med et formål, som ikke er nævnt på et af de to ovennævnte steder, så bliver formålet ændret, og bidraget bliver brugt til et af de offentliggjorte projekter.
  • Bidrag uden øremærke vil efter foreningens vurdering blive brugt i overensstemmelse med foreningens vedtægter (Se punkt II)
  • Skulle der komme flere midler ind til et offentliggjort projekt, end der er brug for til at fuldføre projektet, så kan foreningen ved større indbetalinger henvende sig til bidragyderen og sammen blive enige om en formålsændring af indbetalingen. Ved mindre beløb vil beløbet blive brugt til et aktuelt behov, som ligger så nært det oprindelige formål som muligt.
 5. Priser og betaling
 6. Priserne foreligger i følgende valutaer: Schweiziske Franc (CHF), Euro (EUR), danske kroner (DKK), US-Dollar (USD).

  Foreningen har tre konti i Schweiz med følgende valutaer:

  • Schweiziske Franc (CHF)
  • Euro (EUR)
  • US-Dollar (USD)

  Foreningen har desuden en bankkonto i Danmark, der lyder på danske kroner (DKK). Alle, der har registreret sig som faddere, har selv ansvar for at indbetale de månedlige bidrag på den tilhørende bankkonto. Der bliver ikke udsendt regninger for fadderskabsbidrag.

  Støttebidrag bliver tilskrevet det angivne formål i dets fulde beløb. Dersom støttebidraget ikke er øremærket kan foreningen også bruge det til dækning af administrationsomkostninger (f.eks. kontormateriale, bankudgifter, porto, web hosting), dersom der er behov for det. Alle foreningens medlemmer arbejder uden løn for foreningen.

 7. Foreningens pligter
  1. Service
  2. Medmindre anden aftale foreligger, opfylder foreningen sine forpligtelser ved udførelse af nedenstående service. Foreningen Better Life Mission forpligter sig til at overholde foreningens vedtægter. Better Life Mission er en velgørende, skattefritaget organisation. Service består af følgende ydelser:

   • Fadderskab af et barn: Kommunikation mellem fadderen og børnehjemmet. Vi forsøger at videregive et brev fra fadderbarnet til fadderen to gange om året. Så vidt muligt får fadderen også et foto af barnet en gang om året.
   • Fadderskab af en bibelarbejder: Information om bibelarbejdernes arbejde gives videre via nyhedsbrev
   • Information om foreningens projekter sker også via nyhedsbrev.
  3. Hjælpepersoner
  4. Parterne har ret til at benytte sig af hjælpepersoner til udførelse af aftalens forpligtelser. De skal sikre sig, at dette sker i overensstemmelse med alle lovmæssige bestemmelser og eventuelle hovedaftaler.

 8. Fratrædelse
 9. Begge parter har til enhver tid ret til at fratræde aftalen. Dersom en fadder er bagud med betaling af de månedlige fadderbidrag, når han fratræder aftalen, skal han betale de månedlige bidrag, som foreningen allerede har sendt videre.

  Dersom et barn forlader børnehjemmet ”Fiwagoh Mission, Nakuru, Kenya”, og fadderskabet derved bliver ugyldigt, kan allerede indbetalte bidrag bruges til et nyt fadderskab. Dersom bidragyderen ikke ønsker noget nyt fadderskab, har foreningen ret til at overføre beløbet til børnehjemmet som et bidrag til driftsomkostningerne. Foreningen kan også aftale med bidragyderen, at beløbet anvendes til et andet projekt. En tilbagebetaling af støttebidrag er i ethvert tilfælde udelukket.

 10. Garanti
 11. Foreningen gør en indsats for at www.betterlifemission.org er online og foretager rimelige forholdsregler for at beskytte www.betterlifemission.org mod indgreb af tredjepart.

  Foreningen kan dog ikke garantere, at www.betterlifemission.org fungerer uden afbrud og problemfrit. De tilbudte service kan heller ikke garanteres, eller at filerne er fri for virus. Foreningen giver ingen garanti for den saglige og indholdsmæssige korrekthed, fuldstændighed og pålidelighed eller kvalitet af de offentliggjorte og videregivne informationer og dokumenter. Den kan desuden ikke garantere imod spamming, malware, spyware, hacker eller phishing angreb m.m., som forringer benyttelsen af service, ødelægger bidragyderens infrastruktur (f.eks. terminaler, PC) eller skader ham på anden måde. Foreningen kan ikke garantere for den saglige og indholdsmæssige korrekthed, fuldstændighed og pålidelighed eller kvalitet af de offentliggjorte og videregivne informationer og processer såvel som resultatet af service. Et eventuelt problem eller en defekt skal øjeblikkeligt meldes til foreningen.

 12. Ansvar
 13. Ansvar for enhver indirekte skade eller følgeskade udelukkes helt og fuldt.

  Ansvar for direkte skader er begrænset til summen af bidragyderens investeringer. Denne ansvarsbegrænsning gælder ikke for direkte skader, som er forårsaget ved forsæt eller grov uagtsomhed.

  Bidragyderen er forpligtet til straks at melde eventuelle skader.

  Ethvert ansvar for hjælpepersoner udelukkes helt og fuldt.

 14. Intellektuel ejendomsret
 15. Alle rettigheder til produkter, service og eventuelle mærkevarer tilhører foreningen eller ejeren har givet foreningen tilladelse til at benytte dem.

  Hverken disse forretningsbetingelser eller tilhørende individuelle aftaler kan overføre en intellektuel ejendomsret, medmindre den er specielt nævnt.

  Desuden har bidragyderen ikke ret til at anvende, offentliggøre eller på anden måde gøre informationer, billeder, tekster eller noget andet, som han får tilsendt, tilgængeligt, medmindre foreningen udtrykkeligt tillader det.

  Anvender bidragyderen i sammenhæng med foreningen indhold, tekster eller billedligt materiale, som en tredjepart har ejendomsrettighed til, skal bidragyderen sikre sig, at ingen ejendomsrettigheder fra tredjepart bliver skadet.

 16. Privatlivs- og persondatapolitik
 17. Foreningen må bearbejde og bruge data, som de har fået i forbindelse med oprettelsen af en aftale, til opfyldelse af deres forpligtelser ifølge aftalen. Foreningen træffer die nødvendige foranstaltninger for at sikre data i overensstemmelse med de lovmæssige forhold. Bidragyderen erklærer sig indforstået med, at hans data bliver gemt og brugt af foreningen, og er bevidst om, at foreningen har ret til at give information om bidragyder videre til tredjepart, dersom den får en anordning fra retten eller offentlige myndigheder. Nødvendige data til opfyldelse af service kan også videregives til en servicepartner eller anden tredjepart.

  Derudover anvendes privatlivs- og persondatapolitik.

 18. Ændringer
 19. Disse forretningsbetingelser kan til enhver tid ændres af foreningen.

  Den nye udgave træder i kraft ved offentliggørelse på foreningens hjemmeside.

  For bidragydere gælder grundlæggende den udgave af forretningsbetingelserne, som var gældende ved aftalens opståen. Medmindre bidragyderen har godkendt en nyere udgave af forretningsbetingelserne.

 20. Prioritet
 21. Disse forretningsbetingelser erstatter alle tidligere bestemmelser og aftaler med undtagelse af individuelle aftaler, som specificerer bestemmelserne i disse forretningsbetingelser.

 22. Salvationsklausul
 23. Dersom en bestemmelse i disse forretningsbetingelser, en aftale eller et tillæg til en aftale skulle være eller blive ugyldig, så ændrer det ikke på gyldigheden af resten af aftalen. Aftalens parter vil erstatte en ugyldig bestemmelse med en gyldig bestemmelse, som kommer det ønskede mål af den ugyldige bestemmelse så nær som mulig. Det samme gælder for eventuelle kontraktlige huller.

 24. Fortrolighed
 25. Begge parter, såvel som hjælpepersoner, forpligter sig til at behandle alle informationer, som de har fået i forbindelse med service, fortroligt. Denne pligt gælder også efter aftalens ophør.

 26. Force majeure
 27. Dersom foreningen, dens leverandører eller tredjepart ikke kan udføre service til tiden på grund af force majeure som f.eks. naturkatastrofer, jordskælv, vulkanudbrud, laviner, uvejr, tordenvejr, storm, krig, uroligheder, borgerkrig, revolution og oprør, terrorismus, sabotage, strejk, atomuheld eller reaktor skader, så er foreningen fritaget fra at opfylde sine forpligtelser så længe force majeure varer ved og en passende opstartstid derefter. Varer force majeure mere end 30 dage, kan foreningen trække sig ud af aftalen.

  Alle fordringer, specielt erstatningskrav som følge af vis major er udelukket.

 28. Gældende ret / værneting
 29. Disse forretningsbetingelser er underlagt schweizisk lov. Foreningens service er udelukkende underlagt schweizisk aftalelov, og salg af produkter er udelukkende underlagt schweizisk købelov. FN-konventionen om kontrakter for international produktsalg (SR 0.221.221.1) er udtrykkeligt udelukket.

  Såfremt ingen tvingende lovbestemmelser foreligger, er den ansvarlige domstol der, hvor foreningen har hovedsæde.

  Eriswil, 24. maj 2018

  Foreningen „Better Life Mission“
  Kasper 6
  4952 Eriswil
  Schweiz
  Telefon: +41 62 962 41 01
  E-mail: info@betterlifemission.org
  Hjemmeside: www.betterlifemission.org